Κτηνιατρική Νομοθεσία

ΦΕΚ 1560Β_24-07-2015_ΚΥΑ_1_Αμοιβές κτηνιάτρων εκτροφής

ΦΕΚ 1544_22-07-2015_ Διαδικασία πιστοποίησης κτηνιάτρων για ηλεκτρονική βάση σήμανσης

Ν_4331_02.07.2015_Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

YA 816-156798-ΦΕΚ 3385-17.12.14_Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής

Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ_30-04-13_Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

ΦΕΚ_1835_2009_Τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής

N_3698_2008_Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας

N_3399_2005_Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.

N_3170_2003_Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις

YA 280241-2003_Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις.

N_2945_2001_Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2538-1997

ΠΔ_344_2000_Δικαιώματα Γεωτεχνικών

YA_310584_98_Χονδρική

N_2538_1997_Αδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

ΠΔ_463_1978_Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.

N_0604_1977_Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση διαβατηρίων ζώων συντροφιάς

Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής

Καταστατικό ΠΚΣ